(Neoficialus vertimas iš prancūzų kalbos)

Ne pelno asociacija „Liuksemburgo lietuvių bendruomenė”

Buveinė: 16, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg.

Registracijos Komercijos ir organizacijų registre Nr. F 7.519.

ĮSTATAI

1 straipsnis. Pavadinimas ir buveinė

1. Pagal Liuksemburgo teisę neribotam laikui įsteigiama ne pelno asociacija, kurios pavadinimas – „Liuksemburgo lietuvių bendruomenė”.

2. Šios asociacijos (toliau – Asociacija) būstinė yra Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės mieste Liuksemburge.

2 straipsnis. Asociacijos tikslai

1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

– organizuoti kultūros, sporto ir švietimo renginius, susitikimus, konferencijas, diskusijų forumus ir debatus, taip pat bet kuriais kitais būdais organizuoti informacijos ir patirties mainus;

– populiarinti ir išlaikyti lietuviškąjį identitetą bei kultūros paveldą;

– vienyti Lietuvos piliečius Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.

2. Asociacija gali vykdyti bet kurią kitą veiklą, kuri atitinka jos tikslus arba kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su šiais tikslais.

3 straipsnis. Pagrindiniai principai

1. Asociacija yra nepriklausoma nuo bet kokių nacionalinių, europinių ar tarptautinių institucijų, vyriausybių, tarnybų, politinių partijų, religinių ar filosofinių judėjimų arba interesų grupių.

2. Asociacija gerbia savo narių laisvę turėti ir reikšti savo nuomonę, religinius, filosofinius ir politinius įsitikinimus.

3. Asociacijos struktūra ir jos veikla pagrįsta laisvų diskusijų, kurios vyksta šių įstatų ir demokratinių taisyklių nustatyta tvarka, principu.

4 straipsnis. Ataskaitiniai metai

Ataskaitiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

5 straipsnis. Nariai

1. Asociacijos nariai gali būti tik pilnamečiai asmenys.

2. Mažiausias Asociacijos narių skaičius yra penki.

3. Pateikti prašymą priimti į Asociaciją gali bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis ryšį su Lietuvos Respublika.

4. Atsižvelgdama į nuopelnus ir Asociacijos interesus, valdyba gali suteikti garbės nario statusą bet kuriam asmeniui. Garbės nariai neturi balsavimo teisės, jiems neprivaloma dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose. Garbės nariai savo nuožiūra sprendžia dėl jų mokėtino nario mokesčio dydžio.

6 straipsnis. Narių teisės ir pareigos

1. Nariai turi šiuose įstatuose ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymuose nustatytas teises ir pareigas.

7 straipsnis. Priėmimas į Asociaciją

1. Į Asociaciją priimama pateikus užpildytą Asociacijos parengtą tipinę prašymo formą ir raštu patvirtinus, kad prašymą pateikęs asmuo susipažino su šiais įstatais ir su jais sutinka. Prašymai priimti į Asociaciją teikiami tvirtinti valdybai. Ji patvirtina prašymus artimiausiame susirinkime. Kai prašymai patvirtinami, laikoma, kad nariai priimti į Asociaciją.

2. Bet kuris sprendimas atmesti prašymą priimti į Asociaciją turi būti motyvuotas, ir apie jį raštu turi būti pranešta prašymą pateikusiam asmeniui. Pastarasis per 30 dienų terminą turi teisę pateikti rašytinį skundą valdybai dėl jos sprendimo atmesti prašymą priimti į Asociaciją; valdyba privalo šį skundą pateikti svarstyti artimiausiame visuotiniame narių susirinkime.

8 straipsnis. Nario statuso netekimas

1. Asociacijos narys turi teisę bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Apie išstojimą iš Asociacijos valdyba informuojama raštu.

2. Jei Asociacijos narys praėjus trims mėnesiams nuo nario įmokų mokėjimo termino pabaigos nesumoka nario įmokos, laikoma, kad jis išstojo iš Asociacijos.

3. Bet kuriam nariui, kurio elgesys prieštarauja Asociacijos tikslams (2 straipsnis), gali būti taikoma pašalinimo procedūra. Valdyba pradeda pašalinimo procedūrą raštu pateikdama ketinamam pašalinti nariui motyvus dėl kurių yra pradėta pašalinimo procedūra.

4. Jeigu valdyba, išklausiusi katinamą pašalinti narį, nusprendžia pašalinti jį iš Asociacijos, ji artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui pateikia rašytinį motyvuotą pasiūlymą, apie kurį iš anksto praneša ketinamam pašalinti nariui. Išklausęs ketinamą pašalinti narį, visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą dviejų trečdalių (2/3) dalyvaujančių narių balsų dauguma.

5. Netekusiam Asociacijos nario statuso asmeniui už einamuosius metus sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.

9 straipsnis. Asociacijos organai

Asociacijos organai yra:

- visuotinis narių susirinkimas,

- valdyba.

10 straipsnis. Visuotinis narių susirinkimas

1. Pagal šiuos įstatus veikiantis visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

2. Visuotinį narių susirinkimą sudaro visi Asociacijos nariai. Balsavimo teisę turi tie nariai, kurie visuotinio narių susirinkimo dieną neturi nario mokesčio įsiskolinimų. Kiekvienas susirinkime dalyvaujantis narys gali pagal įgaliojimą atstovauti kitam nariui.

3. Visuotinis narių susirinkimas vykdo šias pagrindines funkcijas:

a) svarsto ir tvirtina valdybos veiklos ataskaitą,

b) svarsto valdybos parengtą finansinę ataskaitą ir priima sprendimą dėl jos tvirtinimo,

c) balsuoja dėl darbotvarkėje numatytų klausimų ir rezoliucijų,

d) ne rečiau kaip kas trejus metus renka naują valdybą ir jos pirmininką;

e) priima nutarimą dėl pasiūlymo atšaukti valdybos narį, kuris be pateisinamos priežasties praleidžia mažiausiai tris iš eilės šio valdymo organo susirinkimus;

f) sprendžia dėl Asociacijos stojimo į bet kurias organizacijas, grupes, asociacijas ar institucijas;

g) taip pat vykdo visas kitas funkcijas ir įgyvendina teises, kurios jam suteikiamos pagal šiuos įstatus ir taikytinus įstatymus.

4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu:

a) eilinis visuotinis narių susirinkimas – vieną kartą per metus,

b) neeilinis visuotinis narių susirinkimas:

– valdybos sprendimu,

– rašytiniu vieno penktadalio (1/5) narių reikalavimu.

Visuotinis narių susirinkimas laikomas tinkamai sušauktu, kai kvietimas su darbotvarke buvo pateiktas visiems nariams mažiausiai penkiolika dienų iki susirinkimo dienos. Esant pagrįstų skubos atvejų, neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušaukiamas informavus apie jį ne mažiau kaip prieš tris dienas.

5. Visi ne mažiau kaip vienos dvidešimtosios (1/20) paskutinio metinio narių sąrašo dalies narių pasirašyti ir, likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki visuotinio narių susirinkimo, valdybai perduoti pasiūlymai įtraukiami į darbotvarkę.

6. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai skelbiami ir apie juos pranešama:

a) nariams – pateikiant susirinkimo protokolus;

b) tretiesiems asmenims – atitinkamomis komunikacijos priemonėmis.

7. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose ar įstatymuose numatoma kitaip.

11 straipsnis. Valdyba

1. Rinkimai. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos išrenka visi Asociacijos nariai ne ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Iš savo narių valdyba išrenka sekretorių ir iždininką bei, prireikus, pirmininko pavaduotoją.

2. Užduotys ir funkcijos. Valdyba tvarko Asociacijos reikalus pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintas gaires. Ji atstovauja Asociacijai visais klausimais.

3. Valdyba priima sprendimus ją sudarančių narių balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė negu 3 balsai.

4. Tam, kad Asociacijos prisiimti įsipareigojimai galiotų, būtini dviejų valdybos narių parašai, vienas iš jų būtinai turi būti pirmininko arba iždininko.

12 straipsnis. Nario mokestis

Pirmą kartą nario mokesčio sumą ir mokėjimo terminus nustato steigiamasis susirinkimas, vėliau – visuotinis narių susirinkimas. Metinis mokestis negali viršyti 100 eurų.

13 straipsnis. Įstatų keitimas

Šie įstatai gali būti keičiami taikytinuose įstatymuose nustatyta tvarka.

14 straipsnis. Asociacijos likvidavimas ir turto panaudojimas

1. Nutarimas likviduoti Asociaciją gali būti priimtas tik visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvauja du trečdaliai Asociacijos narių. Jei nesurenkama kvorumo, po aštuonių dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriam kvorumo reikalavimo netaikoma.

2. Nutarimas likviduoti Asociaciją gali būti priimtas tik dviejų trečdalių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

3. Likvidavimo atveju visuotinis narių susirinkimas absoliučia susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma priima nutarimą dėl Asociacijos aktyvų likvidavimo.

15 straipsnis. Taikytina teisė

Visi kiti šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami pagal asociacijoms taikytinus Liuksemburgo įstatymus arba bet kuriuos kitus taikytinus įstatymus ar teisės aktus.

16 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šiuos įstatus patvirtino 2007 m. lapkričio 26 d. Liuksemburge įvykęs steigiamasis susirinkimas. Šis susirinkimas išrinko pirmąją valdybą ir jos pirmininką.

Šie įstatai įsigalioja kitą dieną po to, kai paskelbiami „Mémorial“ (Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės oficialiajame žurnale)*.