Liuksemburgo ateitininkai

Liuksemburgo Pal. Teofiliaus Matulionio moksleivių ateitininkų kuopa 

ATEITININKAI

kviečia Liuksemburge ir apylinkėse gyvenančius 10-16 m. amžiaus moksleivius tapti kuopos nariais.

Liuksemburgo ateitininkai renkasi kiekvieną šeštadienį (išskyrus atostogas) 16:00-18:00 val., paprastai Redemptoristų vienuolyno patalpose prie Šv. Alfonso bažnyčios (Rue des Capucins).

Ką mes veikiame? – bendraujame, dalijamės idėjomis, žaidžiame, iškylaujame, švenčiame šventes, stovyklaujame, meldžiamės... Kuopos veikla planuojama atsižvelgiant į joje dalyvaujančių moksleivių interesus, galimybes ir poreikius. Ji grindžiama 5 ateitininkų principais (tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, katalikiškumo ir šeimiškumo).

Kuopą globoja: Irena Grigalionytė-Mueller, Dalia Zaleskienė ir Greta Burovaitė-Maindron.

Apie ateitininkų veiklą Liuksemburge galite sužinoti iš kuopos globėjų ir narių arba

el. paštu: irugri@gmail.com

Ateitininkai – katalikiška lietuvių jaunimo organizacija, kuriai jau 110 m. Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Daugiau informacijos apie ateitininkų organizaciją: www.ateitis.lt